ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE TRIPLE A COMPANY B.V. (HIERNA TE NOEMEN “THE TRIPLE A COMPANY”)

DEFINITIES

1.1 Overeenkomst: een Overeenkomst tussen The Triple A Company en Cliënt
1.2 Programmatuur: Standaardprogrammatuur en/of Maatwerkprogrammatuur en/of Documentatie
1.3 Standaardprogrammatuur: de standaard The Triple A programmatuur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Programmatuur omvat niet programmatuur van derden of Maatwerkprogrammatuur.
1.4 Maatwerkprogrammatuur: aanpassingen in de Programmatuur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst die specifiek voor de Cliënt zijn ontwikkeld en geen deel uitmaken van de Standaardprogrammatuur.
1.5 Documentatie: on-line help informatie en geschreven handleidingen met betrekking tot de Standaardprogrammatuur en/of Maatwerkprogrammatuur.
1.6 Gebruiksrecht: het niet exclusieve recht tot het gebruik van de Programmatuur uitsluitend door Cliënt en uitsluitend ten behoeve van de ondernemingsactiviteiten van Cliënt voor maximaal het aantal gebruikers en het aantal verwerkingseenheden als gespecificeerd in de Overeenkomst.
1.7 Update: een set Standaardprogrammatuur waarin ontdekte Onvolkomenheden zijn gecorrigeerd en mogelijk kleine functionele wijzigingen of toevoegingen hebben plaatsgevonden. Een Update is gebaseerd op hetzelfde datamodel als de voorgaande Update. Nieuwe Updates worden geregistreerd door middel van een letter (bijvoorbeeld 1.1b).
1.8 Release: een set Standaardprogrammatuur waarin, in aanvulling op eventuele correcties van ontdekte Onvolkomenheden en nieuwe functies zijn toegevoegd met aanpassing van het datamodel. Een Release kan in de regel geen gebruik maken van het datamodel van een volgende Release. Een Release kan in de regel wel gebruik maken van het datamodel van een voorgaande Release. Nieuwe Releases worden geregistreerd door middel van een cijfer achter de punt (bijvoorbeeld 1.2a)
1.9 Versie: een set Standaardprogrammatuur waarin, in aanvulling op eventuele correcties van ontdekte Onvolkomenheden en toevoeging van kleine nieuwe functies, substantieel nieuwe functies zijn toegevoegd. Een Versie kan in de regel geen gebruik maken van het datamodel van een volgende Versie. Een Versie kan in de regel wel gebruik maken van het datamodel van een voorgaande Versie. Nieuwe Versies worden geregistreerd door middel van een cijfer voor de punt (bijvoorbeeld 2.0a)
1.10 Onderhoud: het naar beste vermogen opsporen en herstellen van Onvolkomenheden in de Standaardprogrammatuur en in de daarbij behorende Documentatie, alsmede in de door The Triple A Company aangebrachte standaardaanpassingen daarvan; het ter beschikking stellen alsmede documenteren van standaardaanpassingen in de Standaardprogrammatuur; het indien de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven ter beschikking stellen van nieuwe Versies, Releases en Updates.
1.11 Ondersteuning: het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen van Cliënt over het gebruik van de Standaardprogrammatuur.
1.12 Onvolkomenheden: alle in de Standaardprogrammatuur voorkomende wezenlijke reproduceerbare fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de Standaardprogrammatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan in de bijbehorende documentatie toegeschreven eigenschappen.
1.13 Belangrijke Onvolkomenheid: een tekortkoming in de Standaardprogrammatuur die een algehele stilstand van het gebruik van de Programmatuur veroorzaakt.
1.14 Gemiddelde Onvolkomenheid: een tekortkoming in de Standaardprogrammatuur waardoor het gebruik ervan in ernstige mate wordt gehinderd en daarmee een ernstige verstoring van een belangrijke bedrijfsfunctie veroorzaakt en niet tijdelijk door een programmaomleiding kan worden opgelost,
1.15 Geringe Onvolkomenheid: een tekortkoming in de Standaardprogrammatuur waardoor het gebruik ervan niet in ernstige mate wordt gehinderd en waarvoor een programmaomleiding beschikbaar is.
1.16 Reactietermijn: de termijn waarbinnen The Triple A Company na ontvangst van een door Cliënt gemelde Onvolkomenheid of verzoek om Ondersteuning een aanvang maakt met het ongedaan maken van de Onvolkomenheid of verstrekken van Ondersteuning.
1.17 System Incident Report (SIR): een standaardformulier voor het melden van Onvolkomenheden.
1.18 Onderhoudsmanager: een door Cliënt benoemde, opgeleide en ter zake kundige medewerker die contacten met The Triple A Company onderhoud inzake Onderhoud en Ondersteuning.
1.19 Named user: ieder natuurlijk persoon die op enigerlei moment gebruik maakt van de Programmatuur.

 ALGEMENE BEPALINGEN

2.         Aanbieding en Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij The Triple A Company Programmatuur en/of diensten aan Cliënt levert.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enige bepaling van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Triple A Company en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.         Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat The Triple A Company gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3.3 The Triple A Company is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
3.4 Bestaande contracten en lopende offertes (zulks te overleggen door Cliënt) zijn niet onderhavig aan genoemde prijswijzigingen.
3.5 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door The Triple A Company kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving door The Triple A Company de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van The Triple A Company genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
3.6 Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.7 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4.         Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

4.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
4.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

5.         Voorbehoud van eigendom en rechten

5.1 Cliënt ontvangt Gebruiksrecht van Programmatuur, vanaf het moment dat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Programmatuur of verrichte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan The Triple A Company zijn voldaan.
5.2 Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6.         Risico

6.1 Het risico van verlies of beschadiging van de Programmatuur die voorwerp van een Overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7.         Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een Overeenkomst geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur berusten uitsluitend bij The Triple A Company of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Cliënt heeft het recht één reservekopie van de Programmatuur te maken en aan te houden. Voor het overige zal Cliënt de Programmatuur niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7.2 Cliënt is ermee bekend dat de Programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van The Triple A Company of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich de Programmatuur niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
7.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
7.4 Het is The Triple A Company toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien The Triple A Company door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
7.5 The Triple A Company zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de Programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt The Triple A Company onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan The Triple A Company. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan The Triple A Company verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Programmatuur heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

8.         Medewerking door Cliënt

8.1 Cliënt zal The Triple A Company steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de Programmatuur en van de door The Triple A Company te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3 Indien voor de uitvoering van een Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van The Triple A Company staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft The Triple A Company in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van een Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.4 Ingeval medewerkers van The Triple A Company op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal The Triple A Company vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van The Triple A Company daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

9.         Leveringstermijnen

9.1 Alle door The Triple A Company genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een Overeenkomst aan The Triple A Company bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt The Triple A Company niet in verzuim. The Triple A Company is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van een Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen The Triple A Company en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.      Beëindiging

10.1 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.
10.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
10.3 The Triple A Company kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. The Triple A Company zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij The Triple A Company ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die The Triple A Company vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.      Aansprakelijkheid van The Triple A Company; vrijwaring

11.1 The Triple A Company aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2 Aansprakelijkheid van The Triple A Company voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.3 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op The Triple A Company geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
11.4 De aansprakelijkheid van The Triple A Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt The Triple A Company onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Triple A Company ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Triple A Company in staat is adequaat te reageren.
11.5 Cliënt vrijwaart The Triple A Company voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door The Triple A Company geleverde Programmatuur, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die Programmatuur.

12.      Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van The Triple A Company.
12.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13.      Export

13.1 Bij export van Programmatuur door Cliënt zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Cliënt zal The Triple A Company vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Cliënt toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

14.      Uitbesteding

14.1 The Triple A Company is, na goedkeuring door Cliënt, gerechtigd haar verplichtingen met betrekking tot deze Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. The Triple A Company blijft verantwoordelijk voor de handelingen van deze derde partij.

15.      Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De overeenkomsten tussen The Triple A Company en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

GEBRUIK VAN PROGRAMMATUUR

16.      Gebruiksrecht Programmatuur

16.1 The Triple A Company verleent Cliënt het Gebruiksrecht zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
16.2 Het Gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de Programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verhuren, te sublicenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door The Triple A Company.
16.3 Onverwijld na het eventueel eindigen van het Gebruiksrecht van de Programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Programmatuur aan The Triple A Company retourneren en installaties van de Programmatuur ongedaan maken.

17.      Aflevering en installatie

17.1 The Triple A Company zal de Programmatuur op een gangbaar formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door The Triple A Company uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de Programmatuur bij Cliënt installeren.

18.      Beheer

18.1 Cliënt draagt zorg voor het beheer van het gebruik van de Programmatuur. Cliënt draagt zorg voor de implementatie van procedures die zorgdragen voor zorgvuldige afscherming van, en het maken van back-ups van de Programmatuur en de daaraan gerelateerde gegevens.

DIENSTVERLENING

19.      Uitvoering dienstverlening c.q. consultancy

19.1 The Triple A Company zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren tegen de tarieven en overeenkomstig de vastgelegde afspraken en procedures zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
19.2 The Triple A Company behoudt zich het recht voor de tarieven voor Dienstverlening regelmatig aan te passen.
19.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is The Triple A Company gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

20.      Wijziging en meerwerk

20.1 Indien The Triple A Company op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan The Triple A Company worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van The Triple A Company. The Triple A Company is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst met Cliënt wordt gesloten.
20.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en The Triple A Company, kunnen worden beïnvloed.

ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING

21.      Verplichtingen The Triple A Company

21.1 The Triple A Company verplicht zich tot het leveren van Onderhoud en Ondersteuning op de Standaardprogrammatuur gedurende de duur van Onderhoud en Ondersteuning periode. In het kader van nieuwe Versies van Standaardprogrammatuur beperkt levering zich tot het nieuwe Versies van de modules die door Cliënt in licentie zijn genomen. Andere of nieuwe modules van de Standaardprogrammatuur vallen buiten deze Overeenkomst.
21.2 Indien The Triple A Company het noodzakelijk acht zal The Triple A Company, na akkoord door Cliënt, Onvolkomenheden verhelpen door middel van on-site Ondersteuning.
21.3 The Triple A Company levert Onderhoud en Ondersteuning gedurende in Nederland gebruikelijke werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
21.4 Voor Belangrijke Onvolkomenheden geldt een Reactietermijn van 2 kantooruren.
21.5 Voor Gemiddelde Onvolkomenheden en Ondersteuning geldt een Reactietermijn van 4 kantooruren.
21.6 Voor Geringe Onvolkomenheden geldt een Reactietermijn van 8 kantooruren. The Triple A Company zal de oplossing van Geringe Onvolkomenheden opnemen in de eerstvolgende Release.
21.7 The Triple A Company verplicht zich tot het leveren van conversiehulpmiddelen ter ondersteuning van de eventuele conversie van gegevens naar nieuwe Releases en Versies.
21.8 The Triple A Company verplicht zicht tot het tegen betaling van de geldende tarieven en op basis van nacalculatie verlenen van ondersteuning op Maatwerkprogrammatuur en aanpassen van Maatwerkprogrammatuur op nieuwe Updates, Releases en Versies van de Standaardprogrammatuur.

22.      Verplichtingen Cliënt

22.1 Cliënt verplicht zich tot het voldoende opleiden van alle medewerkers die gebruik maken van de Programmatuur.
22.2 Ondersteuning kan alleen worden gevraagd door maximaal twee (2) Onderhoudsmanagers van de cliënt .
22.3 Cliënt draagt zorg voor installatie nieuwe Versies binnen zes (6) maanden, Releases binnen drie (3) maanden en Updates binnen één (1) maand nadat deze zijn verstrekt door The Triple A Company. Deze verplichting geldt jegens de testomgeving van Cliënt. Met klanten van Cliënt dienen afspraken te worden gemaakt om binnen een redelijke termijn eveneens over te gaan.
22.4 Indien een klant van Cliënt niet wenst over te gaan naar een nieuwe release, dan zal de support op die release binnen een jaar na de release datum worden gestopt.

23.      Uitsluitingen

23.1 Ondersteuning omvat niet die diensten die door Cliënt worden verzocht naar aanleiding van oorzaken die niet zijn toe te wijzen aan de Standaard Programmatuur. Oorzaken die niet zijn toe te wijzen aan de Standaard Programmatuur omvatten maar beperken zich niet tot:

a. Ongevallen; oneigenlijk gebruik; oorzaken te wijten aan het niet correct functioneren van apparatuur of telecommunicatie; software-interfaces die niet voldoen aan specificaties van The Triple A Company;

b. Incorrecte installatie door Cliënt, of installatie op apparatuur of systeemprogrammatuur die niet overeenstemt met de voorschriften van The Triple A Company;

c. Modificatie of aanvullingen op de Programmatuur die niet zijn uitgevoerd door The Triple A Company of door The Triple A Company geautoriseerde derde partijen.

23.2In Onderhoud en Ondersteuning is niet begrepen:

a. Installatie van de nieuwe Versies, Releases en Updates van de Programmatuur op de apparatuur van de Cliënt. The Triple A Company zal bij elke nieuwe Versie, Release en Update van de Programmatuur een installatieprocedure verstrekken waarmee de Onderhoudsmanager in staat is zelfstandig de opgeleverde Programmatuur te installeren;

b. Eventueel herstel van of reconstructie van bestanden en andere gegevens,

c. Eventuele conversie van gegevens naar nieuwe Versies, Releases en Updates is niet in Onderhoud en Ondersteuning begrepen;

d. Programmatuur die niet is ontwikkeld door The Triple A Company;

e. Maatwerkprogrammatuur ontwikkeld door The Triple A Company.Diensten gerelateerd aan zaken in dit artikel zullen in rekening worden gebracht aan Cliënt tegen de dan geldende tarieven van The Triple A Company.

24.      Aanvang, duur en beëindiging

24.1 Aanvang van Onderhoud en Ondersteuning zal ingaan op de installatiedatum voor een periode van twaalf (12) maanden.
24.2 Onderhoud en Ondersteuning zal automatisch worden verlengd met een periode van twaalf (12) maanden op moment van het aflopen van de voorgaande periode, tenzij Cliënt deze Overeenkomst minimaal 90 dagen voor het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.
24.3 The Triple A Company zal Ondersteuning en Ondersteuning verlenen op haar Standaardprogrammatuur volgens het volgende schema: Versies zullen worden ondersteund tot twaalf (12) maanden na vrijgave van de daarop volgende Versie; Releases zullen worden ondersteund tot zes (6) maanden na vrijgave van de daarop volgende Release; Updates zullen worden ondersteund tot drie (3) maanden na vrijgave van de daarop volgende Update.

25.      Procedures

25.1 Ongeacht een eventueel eerder gedane telefonische melding zullen alle Onvolkomenheden schriftelijk door Cliënt aan The Triple A Company worden gemeld door middel van een System Incident Report (SIR).
25.2 Door zowel Cliënt als The Triple A Company zal een Onderhoudsmanager worden benoemd. SIR’s zullen uitsluitend tussen de Onderhoudsmanagers van The Triple A Company en Cliënt worden verzonden. Beide Onderhoudsmanagers zullen een SIR administratie bijhouden.
25.3 De Onderhoudsmanagers zullen elkaar over het verloop van ingediende SIR’s op de hoogte houden.
25.4 Standaardprogrammatuur waarin door middel van een SIR gemelde Onvolkomenheid is hersteld zal door de The Triple A Company Onderhoudsmanager worden verzonden aan de Onderhoudsmanager van de Cliënt.
25.5 Cliënt zal zorgdragen voor het installeren van nieuwe Programmatuur.

26.      Tarieven en betaling

26.1 Het tarief voor Onderhoud en Ondersteuning per twaalf (12) maanden is gespecificeerd in de Overeenkomst.
26.2 Cliënt zal het tarief voor Onderhoud en Ondersteuning per twaalf maanden vooruit betalen, acht (8) dagen na aanvang van de Overeenkomst of acht (8) dagen na aanvang van de nieuwe periode van twaalf (12) maanden.
26.3 The Triple A Company is gerechtigd eenmaal per twaalf (12) maanden het tarief voor Onderhoud en Ondersteuning aan te passen, waarvan The Triple A Company Cliënt minimaal 30 dagen voor aanvang van de nieuwe periode van twaalf (12) maanden schriftelijk op de hoogte zal stellen. De prijsverhoging zal het CBS Producenten prijsindexcijfer (PPI) niet overschrijden. In geval van aanpassing van het tarief voor Onderhoud en Ondersteuning is Cliënt gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen met ingang van de nieuwe periode van twaalf (12) maanden.
26.4 The Triple A Company is gerechtigd Onderhoud en Ondersteuning op te schorten zolang geen volledige betaling ten aanzien van het Onderhoud en Ondersteuning is ontvangen.
26.4 Wanneer blijkt dat Cliënt ten onrechte Ondersteuning heeft gevraagd, onder meer indien het voorgelegde probleem geen fout in de Standaardprogrammatuur of ondersteuning met betrekking tot vragen van de Cliënt van de Standaardprogrammatuur betreft, kan The Triple A Company de kosten van de verleende Ondersteuning in rekening brengen.

27.      Geldigheid

27.1 Onderhoud en Ondersteuning zijn alleen van kracht wanneer Cliënt een geldige Overeenkomst met The Triple A Company heeft voor de Standaardprogrammatuur.

28.      Reikwijdte Onderhoud en Ondersteuning van Standaardprogrammatuur

28.1 Onderhoud of Ondersteuning betreft alle door The Triple A Company aan Cliënt in licentie gegeven Standaardprogrammatuur, Indien Cliënt besluit andere Standaardprogrammatuur aan de licentie toe te voegen zal deze Standaardprogrammatuur stilzwijgend aan de bestaande Overeenkomst worden toegevoegd.